Общи Условия

 

 1. Условия за ползване на уеб-сайта на Ейвън

 

 1. Условия за ползване
  1. Този уеб-сайт е собственост на, и се поддържа от, „Ейвън Козметикс България“ ЕООД, ЕИК 121902485 (наричано по-долу „Avon“).
  2. За да използвате www2.avon.bg  (наричан по-долу „уеб-сайта на Avon или „уеб-сайта“) или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Avon, Вие трябва да се съгласите с настоящите Условия за ползване.
  3. Ако не приемате тези Условия за ползване, моля да не използвате уеб-сайтовете на Avon.
  4. Ние запазваме правото за промяна на тези Условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение.
  5. Вие следва да проверявате тези Условия на уеб-сайта на Avon периодично, всеки път преди да ползвате уеб-сайта на Avon.
  6. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Avon и след всяка следваща промяна на Условията, това значи, че приемате промените.

 

 1. Условия за продажба
  1. Avon контролира и/ или управлява уеб-сайта на Avon от Република България и до степента, допустима от приложимите закони, уеб-сайтът на Avon не е предназначен да подчини Avon на законите или юрисдикцията на която и да е държава, страна или територия, освен тези на Република България.
  2. Освен ако е посочено друго, материалите, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са представени единствено с цел предоставяне на услуги и популяризиране на продукти на Avon, налични в Република България.
  3. Доколкото е разрешено по приложимото право, Avon не предоставя и с настоящото отхвърля всякакви декларации или гаранции, че уеб-сайтът на Avon, изцяло или отчасти, или продукти, услуги или материали, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са подходящи или налични за използване на други места, извън Република България.
  4. Продуктите на Avon ще се доставят само на територията на Република България. Клиент извън Република България, закупуващ продукти на Avon, посочва адреса за доставка в Република България, а доставката извън Република България се организира от клиента самостоятелно.
  5. Лицата от ЕИП могат да използват уеб-сайта на Avon и може също да им бъде предложено да бъдат пренасочени към съответния уеб-сайт в друга държава.
  6. Тези, които изберат да посетят уеб-сайта на Avon от места, различни от Република България, правят това по своя собствена инициатива и на свой риск, и отговарят за съответствието с местните закони, правила и разпоредби, ако и доколкото местните закони, правила или разпоредби са приложими.

 

 1. Ограничения в употребата
  1. Съдържанието на уеб-сайта на Avon е със запазени авторски права съгласно българското законодателство, а също така и съгласно законодателството в останалите страни.
  2. Освен когато това е разрешено изрично, никои от материалите на уеб-сайта на Avon не могат да бъдат копирани, размножавани, предлагани, променяни и преиздавани по какъвто и да е начин.
  3. Освен ако е изрично договорено друго с Avon, може да копирате материали само за ваше лично ползване, с некомерсиална цел.
  4. Ползването на материалите от уеб-сайта на Avon е при условие, че приемате да съблюдавате всяко съобщение, свързано с авторските права или сродни ограничения, съдържащи се в някой материал, включени или засягащи уеб-сайта на Avon.
  5. Изменението на материалите или употребата им за друго, извън посоченото в тези Условия или изрично договореното с Avon, се счита за нарушаване авторските и другите сродни права на Avon.
  6. 'Avon' и другите търговски марки, имена и знаци на Avon, както и логото на уеб-сайта на Avon, са собственост на Avon Products, Inc. и някои негови филиали.
  7. Използването на някоя от търговските марки на Avon, с изключение на изрично описаните в тези Условия за ползване или изрично договорени с Avon начини, е строго забранено.

 

 1. Предназначено за клиенти
  1. Освен ако не е изрично упоменато друго, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти, налични в България.
  2. Avon контролира и оперира този уеб-сайт чрез „Ейвън Козметикс България“ ЕООД и Ейвън Великобритания.
  3. Avon не гарантира, че материалите, съдържащи се в този уеб-сайт, са налични в други държави.
  4. Хората, избрали да посетят този уеб-сайт от друга държава, го правят по своя инициатива и на своя отговорност, съобразно законодателството на съответната държава.

 

 1. Гаранция за качеството на уеб-сайта
  1. Уеб-сайтът на Avon се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност или цялостност на материалите в, или достъпни чрез, уеб-сайта на Avon.
  2. Avon не гарантира, че уеб-сайтът ще е достъпен по всяко време или че ще е без грешки и без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, или че уеб-сайтът или сървърите, които го правят достъпен, ще са без вируси или други вредни компоненти.

 

 1. Връзки към и от други сайтове
  1. Avon не е асоцииран към представители или разпространители на каквито и да е уеб-сайтове.
  2. Avon категорично не носи никаква отговорност за точността, съдържанието или валидността на информацията, намираща се на уеб-сайтовете с връзки към или от страницата на Avon.
  3. Avon не поема гаранция, че ще сте удовлетворени от продуктите или услугите, поръчани от уеб-сайтове с препратки към или от сайта на Avon, тъй като тези уеб-сайтове се управляват и поддържат от независими от Avon оператори.
  4. Avon не подкрепя който и да е от другите независими оператори, нито ще предприеме каквито и да е стъпки за потвърждаване точността и надеждността на информацията, намираща се на техните уеб-сайтове.
  5. Avon не поема гаранция за сигурността на информацията (включително за кредитни карти и лични данни), за която може да бъдете помолени да предоставите на сайтовете на другите независими оператори.

 

 1. Ограничения в отговорността
  1. При никакви обстоятелства Avon не може да бъде държан под отговорност за непреднамерени или преднамерени, преки или косвени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва уеб-сайта на Avon, дори и ако Avon или оторизиран служител на Avon e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни вреди.

 

 1. Обезщетения и санкции
  1. В случай, че нарушите някои от авторските права на този уеб-сайт или някое от посочените по-горе Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, ще бъдете длъжни да обезщетите Avon за понесените вреди съобразно изискванията на българското законодателство.
  2. Ако черпите информация и материали от уеб-сайта на Avon и ги използвате недобросъвестно или при неспазване на тези Условия или на договорките с Avon, то вие ще дължите обезщетение на Avon и на всички филиали и контрагенти на Avon, които са засегнати от вашите действия.
  3. Във всички случаи на нарушение на тези Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, Вашият достъп до, и използване на функциите на, уеб-сайта на Avon може да бъде ограничен или прекратен, по усмотрение и еднолично решение на Avon.

 

 1. Разни
  1. Условията на ползване са съобразени с и се подчиняват на изискванията на българското законодателство.
  2. Вие приемате, че всеки спор, който не бъде разрешен по взаимно съгласие на страните, и всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, ще бъде заведен в компетентния съд в Република България и ще се подчини на юрисдикцията на този съд.

  

 1.  Условия за продажба на продукти на Avon

 

 1. Статут на Представителя. Регистрация
  1. Отношенията между Представителя и Avon са отношения между търговец и краен клиент.
  2. Представителят се задължава да не се представя за служител на Avon, нито за лице, което има властта да обвързва договорно Avon или да поема каквито и да било задължения от името на Avon.
  3. Представителят не може да прехвърля правата и задълженията си, възникнали в отношенията му с Avon, на трети лица.
  4. Като Представител може да се регистрира всяко физическо лице, което е навършило пълнолетие. По изключение непълнолетни могат да се регистрират като Представител, ако са навършили 16 години и представят подписано писмено съгласие на родителите/ законните си настойници, по образец. Непълнолетни клиенти могат да закупуват продукти само при опцията „плащане при доставка”. Ако някой от родителите/ законните настойници на непълнолетно лице е с прекратен договор с Avon, и/ или с блокирана/ прекратена регистрация, или с неплатени задължения към Avon, непълнолетното лице не може да се регистрира като клиент. Не-български граждани могат да се регистрират като клиенти, само ако са навършили пълнолетие съгласно българското законодателство.
  5. С извършването на регистрация Представителя декларира, че: (i) е запознат с, и приема да спазва, в редакцията им към съответния момент, тези Общи Условия на уеб-сайта на Avon и всички други приложими Правила и Политики, публикувани нa уеб-сайта на Avon; (ii) без това да е необходимо условие за регистрацията му, Представителят може да даде свободно съгласието си да получава търговски съобщения, рекламни и маркетингови материали от Avon по електронна поща или по друг начин, и (iii) без това да е необходимо условие за регистрацията му, Представителят може да даде свободно съгласието си да участва в лотарии, промоции и наградни игри, в качеството на Представител на Avon.

 

 1. Поръчки и такса за обработване. Плащане. Забавени плащания и неустойки
  1. Представителят подава поръчки за покупка и доставка на продукти на Avon чрез платформата на Avon на адрес: www2.avon.bg.
  2. Представителят има право да се ползва от кредитната система на Avon, която позволява отложено плащане на закупени продукти от датата на доставка, при определени условия и в рамките на определения им кредитен лимит (подробно описани на уеб-сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“, и секция „Плащане“). В определени случаи Avon има право да изисква от Представителя  депозит при приемането на определена поръчка.
  3. Плащането на дължимите на Avon суми се извършва според посочения във фактурите срок и по посочена от Avon банкова сметка или се прилага условие „плащане при доставка“. За улеснение на Представителя, към фактурата Avon прилага вносна бележка за дължимата сума, която е препоръчително клиентът да използва за касови плащания. Всички банкови комисионни и такси, свързани с плащането на задълженията към Avon, са за сметка на Представителя. Условията за плащане са описани подробно на уеб-сайта на Avon, секция „Плащане“.
  4. При забава на плащане от страна на Представителя по фактура за закупени продукти, Avon си запазва правото да прекрати договора с Представителя и да получи от последния обезщетителна неустойка, подробно описана на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“.
  5. Avon си запазва правото да не приема за изпълнение поръчка от Представителя, който има просрочени задължения към Avon към датата на подаване на поръчката.
  6. Avon си запазва правото, по свое усмотрение, да продаде, прехвърли и/ или възложи за събиране на трето лице задълженията на Представителя към Avon, които са просрочени над определения в Кредитната политика срок (подробно описани на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“).
  7. Avon си запазва правото да налага такса за обработка на поръчка, която е под определено ценово ниво. Представителят ще бъде своевременно уведомяван за тези такси, за минималното ценово ниво на една поръчка, както и за всяка промяна в тях.

 

 1. Връщане на продукти
  1. Ако Представителят иска да върне някой закупен продукт при условията на гаранцията, Avon следва да му възстанови първоначално заплатената сума за продукта или да даде възможност за замяна на продукта с друг по определена от Avon процедура. В тези случаи продуктът следва да се върне в определения от Avon срок, подробно описан на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Връщане на продукти. Рекламации“.

 

 1. Цени. Отстъпка. Промени в тях
  1. Представителят ще получава отстъпка върху цените на дребно на продуктите на Avon, посочени в брошурите. Подробностите за отстъпката се предоставят на Представителя допълнително.
  2. Avon си запазва правото по своя преценка да променя цените на продуктите, посочени в брошурите, както и другите такси и отстъпки. Представителят ще бъде своевременно уведомяван за всяка такава промяна.

 

 1. Отстъпка при Директна продажба на продукти от ЕЙВЪН на Клиенти
  1. За целите на този раздел "Клиент" означава лице, което закупува продукт чрез уебсайта www.avon.bg.
  2. Клиентите имат възможност да направят поръчка по един от следните начини, изцяло по избор на Клиента: чрез Представител на ЕЙВЪН, или директно, чрез уебсайта www.avon.bg, с директна поръчка към ЕЙВЪН и която поръчка се изпълнява изцяло само и единствено от ЕЙВЪН („Директна продажба“). 
  3. В случай, че Директната продажба е направена с помощта на Представител, който е изпратил на Клиента линк към съответното меню на уебсайта www.avon.bg, Представителят има право на възнаграждение.
  4. Възнаграждението се изразява в отстъпка за клиентска поръчка с директна доставка („Отстъпка“), с която Отстъпка се намалява баланса на задълженията на Представителя към ЕЙВЪН.  За избягване на съмнение, Представителят няма право да претендира изплащането на Отстъпката като парична сума или по друг начин, различен от намаляване на баланса му към ЕЙВЪН. Подробностите за Отстъпката се предоставят на Представителя допълнително.
  5. В случай, че Представителят не направи никакви поръчки в рамките на 365 дни след придобиване на право да получи Отстъпка, правото му да получи всички дължащи му се Отстъпки по реда на този раздел, се погасява. 
 2. Други условия
  1. В случай, че Представителят желае да прекрати договора си с Avon, той се задължава да уведоми писмено за това Avon една кампания предварително.
  2. Представителят трябва да спазва стандартите за работа, описани в наръчник, копие от който му е предоставен.
  3. Представителят декларира, че е запознат с българското социално-осигурително и данъчно законодателство, както и със законодателните разпоредби относно защитата на личните данни, и че ще изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от тях.
  4. С извършването на регистрация и докато същата е валидна и действаща, Представителят декларира, че: (i) е съгласен да спазва всички приложими разпоредби в областта на защитата на лични данни относно личните данни, събрани, обработвани и съхранявани във връзка с изпълнението на неговите задължения като Представител на Avon; (ii) като независимо лице – Представител на Avon, приема и се съгласява, че е „администратор” на лични данни, различен от Avon, и е отговорен за това как защитава личните данни на всякакви физически лица, които обработва в хода на, или във връзка със, закупуването на продукти на Avon, и (iii) няма да предприема никакви действия, които да поставят Avon в нарушение на неговите задължения по приложимото законодателство за защита на личните данни.
  5. Актуална версия на политиките на Avon в областта на сигурността и защитата на личните данни на физическите лица са посочени на www2.avon.bg.Avon запазва правото си да ги актуализира, когато това е необходимо. В настоящия случай, се прилага актуалната версия на Глобалното уведомление за поверителност към представители и консултанти. Този документ обяснява как личните данни на Представители ще бъдат обработвани, как ще се актуализират, променят или изтриват и какви са правата на Представителите във връзка с обработването на личните им данни.
  6. Ако Представител иска да промени или изтрие някаква част от личните си данни (когато това е възможно), може да го направи на адрес: www2.avon.bg, в секцията за представители, раздел „Профил и Настройки”.

 

 1. Общи разпоредби

 

  1. Тези Общи Условия са приети от Avon и влизат в сила от 01.03.2022 г., дата на последна актуализация 13.07.2024 г., в сила от 15.07.2024 г.

 

 

Твоят бърз достъп до:
Копирай своя линк към е-Брошура
Копирай
Препоръчай представител
Прегледай продуктовия каталог