Общи Условия

 

 1. Условия за ползване на уеб-сайта на Ейвън

 

 1. Условия за ползване
  1. Този уеб-сайт е собственост на, и се поддържа от, „Ейвън Козметикс България“ ЕООД (наричано по-долу „Avon“).
  2. За да използвате avon.bg или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Avon, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите Условия за ползване.
  3. Ако не приемате тези Условия за ползване, моля да не използвате уеб-сайтовете на Avon.
  4. Ние запазваме правото за промяна на тези Условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение.
  5. Вие следва да проверявате тези Условия преди да ползвате уеб-сайта на Avon.
  6. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Avon и след промяната на Условията, това значи че приемате промените.

 

 1. Условия за продажба на/ договори с клиенти
  1. Avon контролира и/ или управлява уеб-сайта на Avon от Република България и до степента, допустима от приложимите закони, уеб-сайтът на Avon не е предназначен да подчини Avon на законите или юрисдикцията на която и да е държава, страна или територия, освен тези на Република България.
  2. Освен ако е посочено друго, материалите, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са представени единствено с цел предоставяне на услуги и популяризиране на продукти, налични в Република България.
  3. Доколкото е разрешено по приложимото право, Avon не предоставя и с настоящото отхвърля всякакви декларации или гаранции, че уеб-сайтът на Avon, изцяло или отчасти, или продукти, услуги или материали, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са подходящи или налични за използване на други места.
  4. Продуктите на Avon ще се доставят само на територията на Република България.
   Клиент извън Република България, закупуващ продукти на
   Avon, посочва адреса за доставка в Република България, а доставката извън Република България се организира от клиента самостоятелно.
  5. Лицата от ЕИП могат да използват уеб-сайта на Avon и може също да им бъде предложено да бъдат пренасочени към съответния уеб-сайт в друга държава.
  6. Тези, които изберат да посетят уеб-сайта на Avon от места, различни от Република България, правят това по своя собствена инициатива и на свой риск, и отговарят за съответствието с местните закони, правила и разпоредби, ако и доколкото местните закони, правила или разпоредби са приложими.

 

 1. Ограничения в употребата
  1. Съдържанието на уеб-сайта на Avon е със запазени авторски права съгласно българското законодателство, а също така и съгласно законодателството в останалите страни.
  2. Освен изрично посочените, никои от материалите не могат да бъдат копирани, размножавани, предлагани и преиздавани по какъвто и да е начин.
  3. Може да копирате материали само за ваше лично ползване, с некомерсиална цел.
  4. Това е при условие, че приемате да съблюдавате всяко съобщение, свързано с авторските права или сродни ограничения, съдържащи се в някой материал, включени или засягащи уеб-сайта на Avon.
  5. Изменението на материалите или употребата им за друго се счита за нарушаване авторските и другите сродни права на Avon.
  6. 'Avon' и другите търговски марки, имена и знаци на Avon, както и логото в уеб-сайта на Avon, са собственост на Avon Products, Inc. и някои негови филиали.
  7. Използването на някоя от търговските марки на Avon, с изключение на изрично описаните в тези условия за ползване, са строго забранени.

 

 1. Предназначено за клиенти
  1. Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти налични в България.
  2. Avon контролира и оперира този уеб-сайт от Ейвън Козметикс България и Великобритания.
  3. Avon не гарантира, че материалите, съдържащи се в този уеб-сайт, са налични в други държави.
  4. Хората, избрали да посетят този уеб-сайт от друга държава, го правят по своя инициатива и отговорност, съобразно законодателството на съответната държава.

 

 1. Гаранция за качеството на уеб-сайта
  1. Уеб-сайтът на Avon се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност или цялостност на материалите в, или достъпни чрез, уеб-сайта на Avon.
  2. Avon не гарантира, че уеб-сайтът ще е достъпен по всяко време или че ще е без грешки и без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, или че уеб-сайтът или сървърите, които го правят достъпен, ще са без вируси или други вредни компоненти.

 

 1. Връзки към и от други сайтове
  1. Avon не е асоцииран към представители или разпространители на каквито и да е уеб-страници.
  2. Avon категорично не носи никаква отговорност за точността, съдържанието или валидността на информацията, намираща се на страниците с връзки към или от страницата на Avon.
  3. Avon не поема гаранция, че ще сте удовлетворени от продуктите или услугите, поръчани от сайтове с препратки към или от сайта на Avon, тъй като тези сайтове се управляват и поддържат от независими от Avon оператори.
  4. Avon не подкрепя който и да е от търговците, нито ще предприеме каквито и да е стъпки за потвърждаване точността и надеждността на информацията, намираща се на техните страници.
  5. Avon не поема гаранция за сигурността на информацията (включително за кредитни карти и лични данни), за която може да бъдете помолени да предоставите на техните сайтове.

 

 1. Ограничения в отговорността

При никакви обстоятелства Avon не може да бъде държан под отговорност за непреднамерени или преднамерени, преки или косвени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва уеб-сайта на Avon, дори и ако Avon или оторизиран служител на Avon e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.

 

 1. Обезщетения и санкции
  1. В случай, че нарушите някои от авторските права на този уеб-сайт или всички изброени по-горе Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, ще бъдете длъжни да обезщетите Avon за понесените щети съобразно изискванията на законодателството.
  2. Ако черпите информация и материали от уеб-сайта на Avon и ги използвате недобросъвестно, то вие ще дължите обезщетение на Avon и всички филиали и контрагенти на Avon, които са засегнати от вашите недобронамерени действия.
  3. Във всички случаи на нарушение на горните Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, Вашият достъп до, и използване на функциите на, уеб-сайта на Avon може да бъде ограничен или прекратен, по усмотрение и еднолично решение на Avon.

 

 1. Разни
  1. Условията на ползване са съобразени с изискванията на българското законодателство.
  2. Вие приемате, че всеки спор, който не бъде разрешен по взаимно съгласие на страните, и всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, ще бъде заведен в компетентния съд в България и ще се подчини на юрисдикцията на този съд.

 

 1. Условия за продажба на продукти на Avon

 

 1. Статут на клиента. Регистрация
  1. Отношенията между клиента и Avon са отношения между търговец и краен клиент.
  2. Клиентът се задължава да не се представя за служител на Avon, нито за лице, което има властта да обвързва договорно Avon или да поема каквито и да било задължения от името на Avon.
  3. Клиентът не може да прехвърля правата и задълженията си, възникнали в отношенията му с Avon, на трети лица.
  4. Като клиент може да се регистрира всяко физическо лице, което е навършило пълнолетие и има постоянен адрес в Република България. По изключение непълнолетни могат да се регистрират като клиенти, ако са навършили 16 години и представят подписано писмено съгласие на родителите/ законните си настойници, по образец. Непълнолетни клиенти могат да закупуват продукти само при опцията „плащане при доставка”. Ако някой от родителите/ законните настойници на непълнолетно лице е с прекратен договор с Avon, и/ или с блокирана/ прекратена регистрация, или с неплатени задължения към Avon, непълнолетното лице не може да се регистрира като клиент. Не-български граждани могат да се регистрират като клиенти, само ако са навършили пълнолетие съгласно българското законодателство.
  5. С извършването на регистрация клиентът декларира, че: (i) е запознат с, и приема да спазва, в редакцията им към съответния момент, тези Общи Условия на Avon и всички други приложими Правила и Политики, публикувани нa уеб-сайта на Avon; (ii) съгласен е да получава търговски съобщения, рекламни и маркетингови материали от Avon по електронна поща или по друг начин, и (iii) е съгласен да участва в лотарии, промоции и наградни игри, в качеството на клиент на Avon.

 

 

 1. Поръчки и такса за обработване. Плащане. Забавени плащания и неустойки
  1. Клиентът подава поръчки за покупка и доставка на продукти на Avon чрез електронния магазин на Avon на адрес: www.avon.bg.
  2. Клиентът има право да се ползва от кредитната система на Avon, която позволява 14-/ (четиринадесет) дневно отложено плащане на закупени продукти от датата на доставка, при определени условия и в рамките на определения им кредитен лимит (подробно описани на уеб-сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“, и секция „Плащане“). В определени случаи Avon има право да изисква от клиента депозит при приемането на определена поръчка.
  3. Плащането на дължимите на Avon суми се извършва според посочения във фактурите срок и по посочена от Avon банкова сметка или се прилага условие „плащане при доставка“. За улеснение на клиента, към фактурата Avon прикача вносна бележка за дължимата сума, която е препоръчително клиентът да използва. Всички банкови комисионни и такси, свързани с плащането на задълженията към Avon, са за сметка на клиента. Условията за плащане са описани подробно на уеб-сайта на Avon, секция „Плащане“.
  4. При забава на плащане от страна на клиента по фактура за закупени продукти, Avon си запазва правото да прекрати договора с клиента и да получи от последния обезщетителна неустойка, в следните размери: (i) на 32-ия ден от датата на просрочената фактура се начислява неустойка в размер на 10 (десет) лв.; и (ii) за всяка следваща неплатена в срок фактура, независимо от броя на дните на закъснение, се начислява неустойка от 10 (десет) лв.
  5. Avon си запазва правото да не приема за изпълнение поръчка от клиент, който има просрочени задължения към Avon към датата на подаване на поръчката.
  6. Avon си запазва правото, по свое усмотрение, да продаде, прехвърли и/ или възложи за събиране на трето лице задълженията на клиент към Avon, които са просрочени над 79 (седемдесет и девет) календарни дни.
  7. Avon си запазва правото да налага такса за обработка на поръчка, която е под определено ценово ниво. Клиентът ще бъде своевременно уведомяван за тези такси, за минималното ценово ниво на една поръчка, както и за всяка промяна в тях.

 

 1. Връщане на продукти
  1. Ако клиентът иска да върне някой закупен продукт при условията на гаранцията, Avon следва да му възстанови първоначално заплатената сума за продукта или да даде възможност за замяна на продукта с друг по определена от Avon процедура. В тези случаи продуктът следва да се върне в определения от Avon срок.

 

 1. Цени. Отстъпка. Промени в тях
  1. Клиентът ще получава отстъпка върху цените на дребно на продуктите на Avon, посочени в брошурите. Подробностите за отстъпката се предоставят на клиента допълнително.
  2. Avon си запазва правото по своя преценка да променя цените на продуктите, посочени в брошурите, както и другите такси и отстъпки. Клиентът ще бъде своевременно уведомяван за всяка такава промяна.

 

 1. Други условия
  1. В случай, че клиентът желае да прекрати договора си с Avon, той се задължава да уведоми писмено за това Avon една кампания предварително.
  2. Клиентът трябва да спазва стандартите за работа, описани в наръчник, копие от който му е предоставен.
  3. Клиентът декларира, че е запознат с българското социално-осигурително и данъчно законодателство, както и със законодателните разпоредби относно защитата на личните данни, и че ще изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от тях.
  4. С извършването на регистрация и докато същата е валидна и действаща, клиентът декларира, че: (i) е съгласен да спазва всички приложими разпоредби в областта на защитата на лични данни относно личните данни, събрани, обработвани и съхранявани във връзка с изпълнението на неговите задължения като клиент на Avon; (ii) като независимо лице – клиент на Avon, приема и се съгласява, че е „администратор” на лични данни, различен от Avon, и е отговорен за това как защитава личните данни на други клиенти и всякакви физически лица, които обработва в хода на, или във връзка със, закупуването на продукти на Avon, и (iii) няма да предприема никакви действия, които да поставят Avon в нарушение на неговите задължения по приложимото законодателство за защита на личните данни.
  5. Практиките на Avon в областта на сигурността и защитата на личните данни са посочени в Декларацията за поверителност за клиенти на Avon, която се намира на адрес: www.avon.bg. Този документ обяснява как личните данни на клиенти ще бъдат използвани, как ще се актуализират, променят или изтриват и как клиент да се отпише от получаването на маркетингови съобщения от страна на Avon.
  6. Avon ще актуализира Декларацията за поверителност за клиенти, когато е необходимо.
  7. Ако клиент иска да промени или изтрие някаква част от личните си данни, може да го направи на адрес: www.avon.bg, в секцията за клиенти, раздел „Лична информация”.

 

 1. Общи разпоредби

 

  1. Тези Общи Условия са приети от Avon и влизат в сила от 01.03.2022 г.

 

 

Условия за продажба на продукти на Avon

 

 1. Статут на Представителя. Регистрация
  1. Отношенията между Представителя и Avon са отношения между търговец и краен клиент.
  2. Представителят се задължава да не се представя за служител на Avon, нито за лице, което има властта да обвързва договорно Avon или да поема каквито и да било задължения от името на Avon.
  3. Представителят не може да прехвърля правата и задълженията си, възникнали в отношенията му с Avon, на трети лица.
  4. Като Представител може да се регистрира всяко физическо лице, което е навършило пълнолетие. По изключение непълнолетни могат да се регистрират като Представител, ако са навършили 16 години и представят подписано писмено съгласие на родителите/ законните си настойници, по образец. Непълнолетни клиенти могат да закупуват продукти само при опцията „плащане при доставка”. Ако някой от родителите/ законните настойници на непълнолетно лице е с прекратен договор с Avon, и/ или с блокирана/ прекратена регистрация, или с неплатени задължения към Avon, непълнолетното лице не може да се регистрира като клиент. Не-български граждани могат да се регистрират като клиенти, само ако са навършили пълнолетие съгласно българското законодателство.
  5. С извършването на регистрация Представителя декларира, че: (i) е запознат с, и приема да спазва, в редакцията им към съответния момент, тези Общи Условия на Avon и всички други приложими Правила и Политики, публикувани нa уеб-сайта на Avon; (ii) съгласен е да получава търговски съобщения, рекламни и маркетингови материали от Avon по електронна поща или по друг начин, и (iii) е съгласен да участва в лотарии, промоции и наградни игри, в качеството на Представител на Avon.

 

 

 1. Поръчки и такса за обработване. Плащане. Забавени плащания и неустойки
  1. Представителят подава поръчки за покупка и доставка на продукти на Avon чрез платформата на Avon на адрес: https://www2.avon.bg/bg-home.
  2. Представителят има право да се ползва от кредитната система на Avon, която позволява отложено плащане на закупени продукти от датата на доставка, при определени условия и в рамките на определения им кредитен лимит (подробно описани на уеб-сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“, и секция „Плащане“). В определени случаи Avon има право да изисква от клиента депозит при приемането на определена поръчка.
  3. Плащането на дължимите на Avon суми се извършва според посочения във фактурите срок и по посочена от Avon банкова сметка или се прилага условие „плащане при доставка“. За улеснение на Представителя, към фактурата Avon прилага вносна бележка за дължимата сума, която е препоръчително клиентът да използва за касови плащания. Всички банкови комисионни и такси, свързани с плащането на задълженията към Avon, са за сметка на клиента. Условията за плащане са описани подробно на уеб-сайта на Avon, секция „Плащане“.
  4. При забава на плащане от страна на Представителя по фактура за закупени продукти, Avon си запазва правото да прекрати договора с клиента и да получи от последния обезщетителна неустойка подробно описани на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“
  5. Avon си запазва правото да не приема за изпълнение поръчка от Представителя, който има просрочени задължения към Avon към датата на подаване на поръчката.
  6. Avon си запазва правото, по свое усмотрение, да продаде, прехвърли и/ или възложи за събиране на трето лице задълженията на Представителя към Avon, които са просрочени над определения в кредитната политка срок. (подробно описани на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Кредитна политика“)
  7. Avon си запазва правото да налага такса за обработка на поръчка, която е под определено ценово ниво. Представителят ще бъде своевременно уведомяван за тези такси, за минималното ценово ниво на една поръчка, както и за всяка промяна в тях.

 

 1. Връщане на продукти
  1. Ако Представителят иска да върне някой закупен продукт при условията на гаранцията, Avon следва да му възстанови първоначално заплатената сума за продукта или да даде възможност за замяна на продукта с друг по определена от Avon процедура. В тези случаи продуктът следва да се върне в определения от Avon срок, подробно описани на уеб сайта на Avon, секция „Помощ“ – „Рекламации“.

 

 1. Цени. Отстъпка. Промени в тях
  1. Представителят ще получава отстъпка върху цените на дребно на продуктите на Avon, посочени в брошурите. Подробностите за отстъпката се предоставят на Представителя допълнително.
  2. Avon си запазва правото по своя преценка да променя цените на продуктите, посочени в брошурите, както и другите такси и отстъпки. Представителят ще бъде своевременно уведомяван за всяка такава промяна.

 

 1. Други условия
  1. Представителят декларира, че е запознат с българското социално-осигурително и данъчно законодателство, както и със законодателните разпоредби относно защитата на личните данни, и че ще изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от тях.
  2. С извършването на регистрация и докато същата е валидна и действаща, Представителят декларира, че: (i) е съгласен да спазва всички приложими разпоредби в областта на защитата на лични данни относно личните данни, събрани, обработвани и съхранявани във връзка с изпълнението на неговите задължения като Представителят на Avon; (ii) като независимо лице – Представител на Avon, приема и се съгласява, че е „администратор” на лични данни, различен от Avon, и е отговорен за това как защитава личните данни на всякакви физически лица, които обработва в хода на, или във връзка със, закупуването на продукти на Avon, и (iii) няма да предприема никакви действия, които да поставят Avon в нарушение на неговите задължения по приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

Твоят бърз достъп до:
Копирай своя линк към е-Брошура
Копирай
Препоръчай представител
Прегледай продуктовия каталог